Terma dan Syarat

Terma dan Syarat ini telah terakhir diubah suai April 2012.

Kumpulan syarikat-syarikat FXCM (secara kolektif, the “FXCM Group”), dengan sukacitanya menyediakan maklumat , kandungan, alat, produk dan perkhidmatan di Tapak FXCM ( istilah " FXCM Tapak " merujuk kepada semua laman web FXCM , dan juga untuk kandungan mereka termasuk produk dan perkhidmatan). Terma dan Syarat ini juga merangkumi pendedahan penting dan maklumat yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan tertentu. Penggunaan Laman FXCM adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.

Terma dan Syarat ini adalah satu perjanjian yang mengikat antara anda dan FXCM . Akses anda dan penggunaan laman web ini boleh dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat ini dan sebarang notis dan kenyataan yang terkandung di laman web ini undang-undang yang lain. Penggunaan Laman FXCM ditadbir oleh versi Terma dan Syarat yang berkuat kuasa pada tarikh setiap Tapak FXCM diakses oleh anda.

FXCM boleh mengubahsuai Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu. Anda harus menyemak versi terkini Terma dan Syarat ini dengan melawat Tapak FXCM dan klik pada Terma dan Syarat hyperlink terletak di bahagian bawah halaman. Akses secara berterusan dan penggunaan laman web ini yang boleh dianggap sebagai penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipinda . Satu-satunya notis perubahan atau pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini akan oleh FXCM penerbitan disemak Terma dan Syarat di laman web ini; FXCM tidak akan secara berasingan memaklumkan apa-apa perubahan atau pengubahsuaian.

Terma dan Syarat ini adalah tambahan kepada mana-mana perjanjian lain antara anda dan FXCM , termasuk apa-apa perjanjian atau akaun pelanggan , dan mana-mana perjanjian lain yang mentadbir penggunaan maklumat, kandungan , alat , produk dan perkhidmatan yang disediakan di dan melalui Laman FXCM .

PENGUNAAN WEBSITE FXCM

Website FXCM bertujuan hanya untuk penggunaan bukan komersial peribadi anda, kecuali anda dan FXCM telah bersetuju sebaliknya secara bertulis.

PENGEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAWAT

Maklumat pada web ini tidak bertujuan untuk diagihkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Tiada perkhidmatan atau pelaburan yang disebut dalam Laman FXCM boleh didapati kepada orang yang tinggal di mana-mana negara di mana peruntukan perkhidmatan atau pelaburan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

Adalah menjadi tanggungjawab pengunjung ke laman web ini untuk menentukan terma-terma dan mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan yang mengawal mereka. Tiada apa-apa yang dikemukakan di dalam FXCM akan dianggap sebagai permintaan untuk membeli atau tawaran untuk menjual mana-mana produk atau perkhidmatan kepada mana-mana orang dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, mencari pelanggan, pembelian atau penjualan akan menyalahi undang-undang di bawah undang-undang bidang kuasa itu.

HAD TENTANG PANDUAN PELABURAN DAN NASIHAT PROFESIONAL

Tapak FXCM tidak bertujuan untuk menyediakan undang-undang, cukai atau nasihat pelaburan. Anda bertanggungjawab untuk menentukan sama ada mana-mana pelaburan, strategi pelaburan atau transaksi yang berkaitan adalah sesuai untuk anda berdasarkan objektif peribadi pelaburan, keadaan kewangan dan toleransi risiko. Anda harus berunding dengan profesional undang-undang atau cukai anda mengenai keadaan tertentu anda. FXCM semata-mata memberi nasihat umum dan tidak memberikan nasihat peribadi. Apa-apa maklumat atau pelaburan strategi bertujuan sebagai dan hendaklah ditafsirkan sebagai nasihat umum.

HARTA INTELEK

Tapak FXCM dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas di dalam ini, anda tidak boleh mengubah, mengubahsuai, mengeluarkan semula, mengedar atau komersial mengeksploitasi apa-apa bahan, termasuk teks, grafik, video, audio, kod perisian, reka bentuk antara muka pengguna atau logo, daripada ini atau tapak mana-mana FXCM tanpa kebenaran bertulisan FXCM.

Jika anda link dari laman web lain untuk Tapak FXCM, laman web anda, dan juga pautan itu sendiri, tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu FXCM ini, mencadangkan bahawa FXCM menyokong, penaja atau bergabung dengan mana-mana laman web bukan FXCM, entiti, perkhidmatan atau produk, dan tidak boleh menggunakan apa-apa tanda dagangan FXCM atau cap perkhidmatan selain daripada yang terkandung dalam teks pautan.

Tapak FXCM, tidak termasuk kandungan pihak ketiga, kerja-kerja asal pengarang yang diterbitkan oleh FXCM. FXCM mempunyai hak eksklusif untuk menghasilkan semula, memaparkan, menyediakan kerja terbitan atau mengedar. Nama-nama, logo, tanda dagangan, hak cipta dan semua hak harta intelek lain dalam semua bahan dan perisian pada laman web ini adalah dimiliki oleh FXCM atau pemberi lesennya. Semua bahan-bahan milik pihak ketiga yang terkandung di laman web ini diterbitkan semula dengan kebenaran daripada pemilik masing-masing.

SAH DI MANA DILARANG

Walaupun Tapak FXCM termasuk produk dan perkhidmatan yang boleh diakses di seluruh dunia, tidak semua ciri-ciri, produk atau perkhidmatan yang dibincangkan, dirujuk, dengan syarat atau ditawarkan melalui atau di Laman ini disediakan untuk semua orang atau dalam semua bidang kuasa, atau sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam tertentu bidang kuasa. FXCM berhak untuk menghadkan, mengikut budi bicara mutlaknya, produk dan perkhidmatan yang disediakannya, penyediaan dan kuantiti kepada mana-mana.

DASAR BAYARAN DAN BAYAR BALIK

Laman FXCM menggunakan Yahoo! Merchant Solutions ("Merchant Solutions") untuk pembayaran dalam talian, pemprosesan pesanan, penghantaran pesanan, dan penyelesaian merchant yang lain. Bil berlaku pada masa atau sejurus selepas transaksi anda. Jika kad kredit yang digunakan untuk transaksi, FXCM boleh mendapatkan preapproval bagi jumlah yang sehingga jumlah perintah itu. Anda bersetuju bahawa anda akan membayar untuk semua produk yang anda beli melalui Merchant Solutions, dan FXCM mungkin mengenakan bayaran kad kredit anda untuk sebarang produk yang dibeli.

Untuk melihat bagaimana Yahoo! mengendalikan urus niaga, sila baca Terma Penggunaan //smallbusiness.yahoo.com/tos/tos) (Bahasa Inggeris sahaja)

Semua jualan produk adalah muktamad. Fi yang dibayar untuk produk dan perkhidmatan tidak boleh dikembalikan.

Harga untuk produk yang ditawarkan melalui Merchant Solutions boleh berubah pada bila-bila masa, dan Merchant Solutions tidak memberi perlindungan harga atau bayaran balik sekiranya berlaku pengurangan harga atau menawarkan promosi.

Jika produk yang tidak boleh diperolehi berikut transaksi tetapi sebelum muat turun, remedi tunggal anda adalah bayaran balik. Jika masalah teknikal menghalang penghantaran atau kelewatan produk anda, ubat eksklusif dan tunggal anda sama ada penggantian atau bayaran balik harga yang telah dibayar, seperti yang ditentukan oleh FXCM.

KETERSEDIAAN KANDUNGAN

FXCM berhak untuk menukar kandungan, produk dan perkhidmatan, (termasuk kelayakan untuk ciri-ciri tertentu, produk dan / atau perkhidmatan) tanpa notis.

KANDUNGAN DAN PENYELIDIKAN PIHAK KETIGA

Tapak FXCM boleh termasuk berita am dan maklumat, nasihat umum, alat interaktif, sebut harga, laporan penyelidikan dan data berkenaan pasaran pertukaran asing, pasaran kewangan yang lain dan mata pelajaran lain.

Sebahagian daripada kandungan ini mungkin dibekalkan oleh syarikat-syarikat yang tidak bergabung dengan mana-mana Entiti FXCM ("Kandungan Pihak Ketiga"). Sumber semua Kandungan Pihak Ketiga adalah jelas dan jelas yang dikenal pasti di Laman FXCM.

Kandungan Pihak Ketiga mungkin boleh didapati melalui kawasan dirangka, melalui pautan ke laman web pihak ketiga, atau hanya diterbitkan di laman ini. Kandungan Pihak Ketiga itu dilindungi oleh undang-undang harta intelek dan perjanjian antarabangsa dan dimiliki oleh atau dilesenkan dari pembekal Kandungan Pihak Ketiga (s) dikreditkan.

FXCM tidak jelas atau secara tersirat menyokong atau meluluskan Kandungan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga Pembekal kandungan tidak tersirat atau jelas menyokong atau meluluskan Kandungan Pihak Ketiga, tidak juga semestinya kandungan mereka ditafsirkan sebagai undang-undang, cukai atau pelaburan nasihat.

Walaupun FXCM membuat setiap usaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya untuk memenuhi keperluan pengguna, tidak FXCM mahupun pembekal Kandungan Pihak Ketiga menjamin ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan atau kebergunaan, dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, termasuk apa-apa iklan, produk, atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman web pihak ketiga. Kandungan Pihak Ketiga disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan FXCM dan penyedia Kandungan Pihak Ketiga khusus menafikan sebarang liabiliti bagi Kandungan Pihak Ketiga yang terdapat di laman. Anda akan menggunakan Kandungan Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri sahaja. KANDUNGAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADA '. PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK KETIGA INI MENOLAK SEMUA-APA JENIS JAMINAN, YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN.

THE PIHAK KETIGA PEMBEKAL KANDUNGAN DAN IBU BAPA MEREKA, ANAK, SEKUTU, PEMBEKAL PERKHIDMATAN, LESEN, PEGAWAI, PENGARAH ATAU PEKERJA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA-APA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS ATAU YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN PENGGUNAAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENGGUNAAN, DATA ATAU KEROSAKAN YANG TIDAK KETARA, WALAUPUN PIHAK TERSEBUT TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

KETEPATAN MAKLUMAT

Walaupun FXCM telah membuat segala usaha untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman web ini, maklumat dan kandungan di laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan disediakan untuk tujuan membantu peniaga-peniaga untuk membuat keputusan pelaburan yang bebas. FXCM telah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman web ini. Walau bagaimanapun, FXCM tidak menjamin ketepatan, dan tidak akan menerima liabiliti bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung daripada kandungan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses laman Web, untuk apa-apa kelewatan atau kegagalan penghantaran atau penerimaan apa-apa arahan atau pemberitahuan dihantar melalui laman Web ini.

Semua kandungan di dalam laman FXCM dibentangkan hanya pada tarikh diterbitkan atau ditunjukkan, dan boleh digantikan dengan peristiwa-peristiwa pasaran berikutnya atau atas sebab-sebab lain. Di samping itu, anda bertanggungjawab untuk menetapkan tetapan cache pada pelayar anda untuk memastikan anda menerima data terkini.

PENGGUNAAN DILARANG

Oleh kerana semua servermempunyai kapasiti terhad dan digunakan oleh ramai orang, jangan gunakan Laman FXCM apa-apa cara yang boleh merosakkan atau membebankan mana-mana pelayan FXCM, atau mana-mana rangkaian disambungkan kepada mana-mana pelayan FXCM. Jangan gunakan Laman FXCM apa-apa cara yang akan mengganggu penggunaan mana-mana pihak lain dalam Laman FXCM.

PENGGUNAAN LINK

Laman web FXCM mungkin mengandungi link ke laman web yang dikendalikan oleh pihak lain. FXCM tidak mengawal kandungan atau ketepatan maklumat di dalam laman web tersebut dan tidak sebaliknya menyokong bahan yang diletakkan di laman-laman tersebut. Link disediakan untuk rujukan anda sahaja dan FXCM tidak termasuk semua liabiliti dan tanggungjawab untuk kandungan atau pengendalian laman-laman web pihak ketiga

PENGECUALIAN WARANTI

FXCM TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT MENGENAI LAMAN FXCM, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN. LAMAN FXCM ADALAH DISEDIAKAN KEPADA ANDA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERDAPAT" DAN FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA SEBARANG KECACATAN ATAU KETIDAKTEPATAN AKAN DIBETULKAN.

FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN FXCM AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, ATAU MEREKA AKAN TERGANGGU, AKAN MENEPATI MASA, SELAMAT ATAU BEBAS DARI KESILAPAN. FXCM JUGA tidak menjamin BAHAWA KEPUTUSAN DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN LAMAN FXCM TEPAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI ATAU BAHAWA KUALITI SEMUA PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, ATAU BAHAN LAIN DIBELI ATAU DIPEROLEHI OLEH ANDA MELALUI LAMAN FXCM AKAN MEMENUHI JANGKAAN ANDA .

PENAFIAN DAN HAD LIABILITI

SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, FXCM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG AKIBAT, SAMPINGAN, KHAS, LANGSUNG, ATAU TIDAK LANGSUNG (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KERUGIAN TRADING ATAU KEROSAKAN YANG MENGAKIBATKAN DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEHILANGAN PENGGUNAAN FXCM LAMAN DAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA, KESULITAN ATAU KELEWATAN). INI ADALAH BENAR WALAUPUN FXCM TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN.

KECUALI SEBALIKNYA DITUNTUT OLEH UNDANG-UNDANG, FXCM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA SAHAJA UNTUK APA-APA KERUGIAN AKIBAT A SEBAB ATAS YANG TERSEBUT FXCM TIDAK MEMPUNYAI KAWALAN LANGSUNG. INI TERMASUK KEGAGALAN ELEKTRONIK ATAU PERALATAN MEKANIKAL ATAU KOMUNIKASI TALIAN (TERMASUK TELEFON, CABLE DAN INTERNET), AKSES TANPA KEBENARAN, VIRUS, KECURIAN, KESILAPAN OPERATOR, TERUK ATAU LUAR BIASA CUACA (TERMASUK BANJIR, GEMPA BUMI, ATAU AKTA LAIN ALLAH), KEBAKARAN, WAR , pemberontakan, AKTA pENGGANAS, RUSUHAN, BURUH PERTIKAIAN DAN MASALAH BURUH LAIN, KEMALANGAN, KECEMASAN ATAU TINDAKAN KERAJAAN.

JIKA ANDA LIVE DALAM NEGERI, NEGARA ATAU BIDANG KUASA YANG TIDAK MEMBENARKAN HAD ATAU PENGECUALIAN LIABILITI ATAU KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, BEBERAPA ATAU SEMUA PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN MUNGKIN TIDAK BERKAITAN DENGAN ANDA.

JAMINAN

Sebagai syarat penggunaan Laman FXCM, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan FXCM dan penyedia Kandungan Pihak Ketiga tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran peguam) yang timbul daripada penggunaan Tapak FXCM, atau daripada pelanggaran Terma ini.

KERAHSIAAN

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyimpan akaun FXCM nombor dan kata laluan rahsia. Anda mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa arahan atau komunikasi yang dihantar kepada anda atau bagi pihak anda melalui mana-mana Laman FXCM dibuat atas risiko anda sendiri. Anda memberi kuasa kepada FXCM untuk bergantung dan bertindak ke, dan merawat sepenuhnya kuasa dan mengikat anda, apa-apa arahan yang diberikan kepada FXCM yang FXCM percaya telah diberikan oleh anda atau bagi pihak anda oleh mana-mana ejen atau pengantara yang FXCM percaya dengan niat baik untuk mempunyai telah diberi kuasa oleh anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa FXCM berhak untuk bergantung kepada bilangan dan / atau kata laluan akaun anda untuk mengenal pasti anda dan bersetuju anda tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada sesiapa sahaja tidak diberi kuasa oleh anda.

PENAMATAN

FXCM berhak untuk menamatkan penggunaan anda Tapak FXCM pada masa apa-apa, untuk apa-apa sebab, dengan atau tanpa sebab dan tanpa notis terlebih dahulu.

KEBOLEHASINGAN

Jika apa-apa sebab mana-mana peruntukan syarat-syarat ini adalah dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan dikuatkuasakan setakat yang maksimum yang dibenarkan, dan peruntukan-peruntukan akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA

Melainkan dipersetujui sebaliknya, Terma dan Syarat ini dan penguatkuasaannya ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang negeri New York tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, dan hendaklah dibiasakan bagi manfaat pengganti dan penerima serah hak FXCM, sama ada oleh penggabungan, penyatuan, atau sebaliknya. Ini adalah kes tidak kira di mana anda tinggal atau perniagaan transaksi dengan FXCM.

FXCM PERISIAN AKHIR PERJANJIAN LESEN PENGGUNA

Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD"), TERMASUK SEMUA SEKUTU DAN ANAK-ANAK SYARIKAT (SECARA KOLEKTIF, "FXCM") sanggup LESEN PERISIAN (ditakrifkan di bawah) KEPADA ANDA HANYA SELEPAS SYARAT YANG ANDA MENERIMA SEMUA TERMA TERKANDUNG DALAM AKHIR INI PERJANJIAN LESEN PENGGUNA ("EULA"). INI EULA ADALAH PERJANJIAN SAH ANTARA ANDA DAN FXCM. BACA DENGAN TELITI SEBELUM MENGISI PROSES PEMASANGAN DAN / ATAU MENGGUNAKAN PERISIAN. DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA TERMA THE EULA DAN BERSETUJU DENGAN MEREKA. JIKA ANDA BERSETUJU DENGAN SYARAT-SYARAT BAGI PIHAK SYARIKAT ATAU ENTITI UNDANG-UNDANG LAIN, ANDA MEWAKILI ANDA MEMPUNYAI UNDANG-UNDANG PIHAK BERKUASA untuk mengikat UNDANG-UNDANG ENTITI DENGAN SYARAT-SYARAT. JIKA ANDA TIDAK MEMPUNYAI KUASA TERSEBUT, ATAU JIKA ANDA TIDAK INGIN TERIKAT DENGAN TERMA INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PERISIAN DIKENALPASTI DI BAWAH ATAU MANA-MANA MEDIA YANG LAIN DI PERISIAN INI TERKANDUNG.

 1. DEFINASI
  • Perisian. Perisian ditakrifkan sebagai platform yang boleh dimuat turun FXCM dan API, termasuk tetapi tidak terhad kepada Stesen Trading, Trader Aktif, serta mana-mana perisian lain, update atau pembetulan ralat yang diberikan oleh FXCM, dan apa-apa data yang berkaitan, media, fail, manual pengguna, panduan pengaturcaraan , isyarat, mesej, peringatan dan dokumentasi lain yang disediakan kepada anda oleh FXCM atau sebaliknya yang disebarkan oleh FXCM.
  • Lesen. Lesen ditakrifkan sebagai terhad, boleh dibatalkan, bukan sublicenseable, bukan eksklusif, hak tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian, yang diberikan kepada anda.
 2. PEMBERIAN LESEN
  FXCM memberikan anda hak untuk memasang, menggunakan, akses, paparan dan menjalankan Perisian pada mana-mana komputer atau peranti mudah alih, jika berkenaan, yang anda sendiri atau kawalan, untuk kegunaan peribadi bukan komersial, kecuali anda dan FXCM telah bersetuju sebaliknya secara bertulis , dan dengan syarat anda mematuhi semua terma dan syarat-syarat EULA ini.
 3. SKOP DAN BATASAN
  Anda tidak boleh menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, mengedar semula, penggunaan semula, hantar semula, mengeluarkan lesen kecil atau mengeksploitasi Perisian termasuk teks perisian, grafik, video, audio, kod, reka bentuk antara muka pengguna atau balak. Anda tidak boleh menyalin (kecuali dibenarkan secara nyata oleh EULA ini), menyusun semula, balik, membongkar, cuba untuk mendapatkan kod sumber, mengubah suai, atau membuat kerja-kerja terbitan daripada Perisian ini, apa-apa kemas kini, atau mana-mana bahagiannya termasuk tetapi tidak terhad kepada teks Perisian, grafik, video, audio, kod, reka bentuk antara muka pengguna atau balak. Sebarang percubaan untuk berbuat demikian adalah melanggar hak-hak FXCM. Syarat-syarat EULA akan mentadbir apa-apa peningkatan disediakan oleh FXCM yang menggantikan dan / atau menambah Perisian asal, melainkan menaik taraf itu disertai dengan suatu lesen yang berasingan di mana terma-terma lesen yang akan memerintah.

  Perisian ini tidak bertujuan untuk diagihkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan itu akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan syarat-syarat EULA dan mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan yang anda tertakluk. Anda tidak boleh menggunakan atau membenarkan sesiapa sahaja untuk menggunakan Perisian ini untuk tujuan menyalahi undang-undang atau yang tidak dibenarkan.

  Maklumat yang diberikan kepada anda dalam Perisian itu ialah kandungan proprietari eksklusif FXCM dan jika berkenaan, vendor pihak ketiga, pemberi lesen dan sekutu dengannya. Tiada apa-apa dalam EULA ini hendaklah memberikan anda apa-apa hak proprietari dalam Perisian atau apa-apa maklumat yang diberikan kepada anda di dalam Perisian.
 4. RISIKO
  Sebagai syarat kepada Lesen ini anda memahami dan bersetuju bahawa muat turun dan / atau menggunakan Perisian anda akan mendedahkan anda kepada risiko yang berkaitan dengan muat turun dan / atau penggunaan perisian yang mungkin tidak serasi dengan peralatan komputer anda. Anda dengan ini bersetuju untuk menerima risiko itu, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan atau kerosakan, perkakasan, perisian, talian komunikasi atau sistem, dan / atau peralatan lain komputer. FXCM jelas menafikan sebarang liabiliti berkenaan kepada perkara di atas, dan anda bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya, mempertahankan dan melindungi FXCM dari mana-mana dan semua kerosakan, liabiliti, kerugian, kos dan perbelanjaan yang mungkin timbul daripadanya.
 5. KEBENARAN UNTUK MENGGUNAKAN DATA.
  Anda bersetuju bahawa FXCM boleh mengumpul dan menggunakan data teknikal dan maklumat berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat teknikal mengenai komputer anda, sistem dan perisian aplikasi, dan persisian, yang dikumpulkan secara berkala untuk memudahkan penyediaan Kemas kini perisian, sokongan produk dan perkhidmatan lain kepada anda (jika ada) yang berkaitan dengan EULA ini.
 6. PAUTAN KANDUNGAN PIHAK KETIGA.
  Anda boleh membuat pautan ke kandungan pihak ketiga melalui penggunaan Perisian. Tapak pihak ketiga tidak berada di bawah kawalan FXCM dan FXCM tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman pihak ketiga, mana-mana pautan di laman pihak ketiga, atau mana-mana perubahan atau kemaskini kepada laman web pihak ketiga. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengendorsan oleh FXCM tapak pihak ketiga.

  Maklumat pihak ketiga tertentu dihantar dalam Perisian boleh menghendaki kelulusan tambahan oleh penjual atau pihak ketiga yang membekalkan maklumat tersebut. Anda bertanggungjawab untuk membuat permohonan kepada dan menerima kelulusan bertulis tersebut oleh pihak ketiga yang diperlukan dan membayar apa-apa fi atau caj di mana berkenaan.
 7. PENAMATAN
  Lesen yang diberikan kepada anda di bawah EULA ini boleh ditamatkan oleh FXCM tanpa memberi notis, dengan atau tanpa sebab. FXCM berhak untuk menamatkan hak anda di bawah Lesen ini tanpa notis daripada FXCM jika anda gagal untuk mematuhi mana-mana terma (s) EULA ini. Setelah penamatan Lesen ini, anda hendaklah menghentikan semua penggunaan Perisian, dan memusnahkan semua salinan, penuh atau sebahagian, Perisian.

  Anda mengakui bahawa maklumat tertentu yang dibekalkan oleh pihak ketiga dengan siapa FXCM telah memeterai perjanjian. Sekiranya mana-mana perjanjian di antara pemberi pihak ketiga maklumat atau perisian dan FXCM ditamatkan, FXCM akan berhenti menyediakan anda dengan maklumat ini atau perisian serta-merta tanpa notis. Selaras dengan terma Seksyen 10, FXCM tidak mahupun mana-mana penjual atau maklumat pihak ketiga pembekal dengan siapa FXCM telah memeterai perjanjian hendaklah mempunyai apa-apa liabiliti kepada anda berkaitan dengan penamatan tersebut.
 8. Harta Intelek
  Anda mengakui bahawa Perisian dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang harta intelek lain. Anda seterusnya mengakui bahawa semua hak, hak milik dan kepentingan di dalamnya adalah hak milik FXCM dan pemberi lesen pihak ketiga, jika berkenaan, dan anda menerima sebarang hak, hakmilik atau kepentingan dalam Perisian kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dinyatakan di sini. Anda bersetuju untuk tidak mencabar sama ada ini FXCM atau hak mana-mana pemberi lesen pihak ketiga atau sebaliknya cuba untuk menegaskan apa-apa hak dalam Perisian, kecuali yang diperuntukkan di bawah EULA ini.
 9. TIADA WARRANTI
  FXCM TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT MENGENAI PERISIAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN . PERISIAN INI DISEDIAKAN KEPADA ANDA " SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERDAPAT" DAN FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA SEBARANG KECACATAN ATAU KETIDAKTEPATAN AKAN DIBETULKAN. FXCM TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERISIAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU PENGGUNAAN AKAN TERGANGGU , AKAN MENEPATI MASA , SELAMAT ATAU BEBAS . FXCM JUGA tidak menjamin BAHAWA KEPUTUSAN DIPEROLEHI DARI PENGGUNAAN PERISIAN ADALAH TEPAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI ATAU BAHAWA KUALITI SEMUA PRODUK , PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, ATAU BAHAN YANG MENGANDUNGI PERISIAN AKAN MEMENUHI JANGKAAN ANDA. NO LISAN ATAU BERTULIS MAKLUMAT ATAU NASIHAT YANG DIBERIKAN OLEH FXCM ATAU PERWAKILAN KUASA ITS AKAN MEWUJUDKAN WARANTI A . FXCM DAN KETIGA PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK , PEMBERI LESEN PIHAK KETIGA DAN SEBARANG SEKUTU DARIPADANYA JANGAN MEMBUAT SEBARANG WARANTI YANG NYATA ATAU TERSIRAT MENGENAI KETEPATAN ATAU KETEPATAN MASA APA-APA DAN SEMUA MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN MELALUI PERISIAN. BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI ATAU HAD ATAS TERPAKAI HAK BERKANUN PENGGUNA A TERSIRAT , JADI PENGECUALIAN DAN HAD ATAS MUNGKIN TIDAK PAKAI UNTUK ANDA.
 10. HAD LIABILITI
  SETAKAT HARUS OLEH UNDANG-UNDANG, TIDAK AKAN FXCM , SEBARANG PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK KETIGA , SEBARANG LESEN PIHAK KETIGA ATAU MANA-MANA GABUNGAN DARIPADANYA AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KECEDERAAN DIRI , ATAU SEBARANG SAMPINGAN , KHAS , TIDAK LANGSUNG ATAU AKIBAT APAPUN, TERMASUK, TANPA HAD, GANTI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA, GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU APA-APA KEROSAKAN PERDAGANGAN ATAU KERUGIAN (" KERUGIAN ") , YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN MENGGUNAKAN PERISIAN ANDA, YANG BERLAKU , TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI ( KONTRAK, TORT ATAU SEBALIKNYA ) DAN WALAUPUN FXCM , SEBARANG PEMBEKAL KANDUNGAN PIHAK KETIGA , SEBARANG LESEN PIHAK KETIGA ATAU MANA-MANA GABUNGAN DARIPADANYA TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. SELAIN ITU, KECUALI SEBALIKNYA DITUNTUT OLEH UNDANG-UNDANG, FXCM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SESIAPA SAHAJA UNTUK APA-APA KERUGIAN AKIBAT A SEBAB ATAS YANG TERSEBUT FXCM TIDAK MEMPUNYAI KAWALAN LANGSUNG . INI TERMASUK KEGAGALAN ELEKTRONIK ATAU PERALATAN MEKANIKAL ATAU KOMUNIKASI TALIAN (TERMASUK TELEFON, CABLE DAN INTERNET ) , AKSES TANPA KEBENARAN, VIRUS, KECURIAN , KESILAPAN OPERATOR , TERUK ATAU LUAR BIASA CUACA (TERMASUK BANJIR, GEMPA BUMI, ATAU AKTA LAIN ALLAH) , KEBAKARAN, WAR , pemberontakan, AKTA pENGGANAS , RUSUHAN , BURUH PERTIKAIAN DAN MASALAH BURUH LAIN, KEMALANGAN, KECEMASAN ATAU TINDAKAN KERAJAAN . BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD LIABILITI UNTUK KECEDERAAN DIRI , ATAU KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU SEBAB, sehingga HAD INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA . PENGGUNAAN SEBARANG SOFTWARE PIHAK KETIGA AKAN DIKAWAL OLEH PERJANJIAN LESEN KUASA, JIKA ADA, DENGAN PIHAK KETIGA . FXCM TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG PERISIAN PIHAK KETIGA DAN AKAN MEMPUNYAI LIABILITI APA-APA JENIS KERUGIAN AKIBAT PENGGUNAAN PERISIAN PIHAK KETIGA DENGAN PERISIAN FXCM 'S . FXCM TIDAK SEBARANG WARANTI BERKENAAN PERISIAN PIHAK KETIGA
 11. UNDANG UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA
  Melainkan jika dipersetujui selainnya , EULA ini dan ia penguatkuasaan ditadbir oleh undang-undang negeri New York, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, dan hendaklah dibiasakan bagi manfaat pengganti dan penerima serah hak FXCM ini , sama ada melalui penggabungan , penyatuan, atau sebaliknya . Ini adalah kes tidak kira sama ada anda tinggal atau perniagaan transaksi dengan FXCM di New York atau di tempat lain . Melainkan pertikaian akan dikawal oleh suatu fasal timbang tara berkenaan, anda tidak boleh ditarik balik bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah persekutuan dan negeri yang terletak di dalam bandar dan daerah New York, NY dan dengan ini mengetepikan apa-apa bantahan kepada kemudahan atau kewajaran tempat di dalamnya . Dengan syarat bagaimanapun, apa-apa yang di dalam ini boleh menghalang FXCM daripada membawa apa-apa tindakan di mahkamah mana-mana bidang kuasa lain . Jika apa-apa sebab mahkamah bidang kuasa mendapati mana-mana peruntukan , atau sebahagian daripadanya, tidak boleh dikuatkuasakan, baki Lesen ini hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
 12. Bahasa Pengawal
  Apa-apa terjemahan Lesen ini dilakukan untuk keperluan tempatan atau untuk kemudahan anda. Sekiranya berlaku pertikaian antara mana-mana versi bukan Inggeris Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris Lesen ini akan mentadbir, setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang tempatan di bidang kuasa anda.
 13. Pengubahsuaian kepada EULA.
  FXCM berhak untuk menukar terma dan syarat-syarat EULA pada sebarang masa dengan notis atau tanpa notis dengan menyiarkan perubahan tersebut pada laman web www.fxcmmarkets.com itu. Anda bertanggungjawab untuk sentiasa mengkaji terma-terma dan syarat-syarat untuk apa-apa pengubahsuaian dan bersetuju untuk terikat dengan yang sama.