Pengesahan Versi Penuh

Sebarang pendapat, berita, penyelidikan, analisis, harga, maklumat lain, atau pautan ke laman web pihak ketiga yang terkandung dalam laman web ini disediakan atas dasar "seperti adanya", sebagai komen pasaran am dan tidak membentuk nasihat pelaburan. Komen pasaran ini tidak disediakan mengikut keperluan undang-undang yang direka untuk menggalakkan kemerdekaan penyelidikan pelaburan, dan oleh itu ia tidak tertakluk kepada sebarang larangan berurusan sebelum penyebaran. Walaupun komen ini tidak dihasilkan oleh sumber bebas, FXCM mengambil langkah-langkah yang mencukupi untuk menghapuskan atau mencegah sebarang konflik kepentingan yang timbul daripada penghasilan dan penyebaran komunikasi ini. Para pekerja FXCM berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan dan mewakili pandangan mereka tanpa menyesatkan atau merosakkan keupayaan pelanggan membuat keputusan pelaburan yang berinformasi. Untuk maklumat lanjut tentang pengaturan dalaman dan pentadbiran FXCM untuk mencegah konflik, sila rujuk Polisi Pengurusan Konflik Firma.

Penafian Jaminan:
Tidak ada FXCM, mahupun rakan kongsi-rajanya membuat apa-apa jaminan, sama ada secara tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan, kecepatan atau keseluruhan kandungan ini atau mengenai hasil yang akan dicapai oleh Anda atau orang lain daripada penggunaan kandungan ini. Anda dengan ini mengakui bahawa tiada jaminan tersurat atau tersirat bagi tajuk, dagangan atau kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan tertentu, dan Anda tidak boleh bergantung kepada mana-mana jaminan, jaminan atau representasi yang dibuat oleh FXCM atau rakan kongsi-rajanya.

Tiada Tanggungan:
Tidak ada FXCM atau rakan kongsi-rajanya akan dipertanggungjawabkan dengan apa-apa cara kepada Anda atau mana-mana pelanggan anda atas sebarang ketidak tepatan, kesilapan atau pengabaian, tidak kira penyebabnya, dalam kandungan yang disediakan di bawah ini atau atas sebarang kerosakan (sama ada secara langsung atau tidak langsung) yang berlaku daripada situ. Tanpa mengehadkan perkara di atas, FXCM tidak akan mempunyai tanggungjawab apa-apa kepada Anda, sama ada dalam kontrak (termasuk sebarang ganti rugi), dalam tort (termasuk kecuaian), di bawah waranti, di bawah undang-undang atau sebaliknya, berkenaan sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Anda atau mana-mana pelanggan anda hasil daripada atau berhubung dengan apa-apa pendapat, cadangan, ramalan, keputusan, atau apa-apa kesimpulan lain, atau apa-apa tindakan yang ditentukan oleh Anda atau mana-mana pelanggan anda, sama ada berdasarkan kandungan ini atau tidak.

Dalam seluas yang dibenarkan oleh undang-undang, di bawah keadaan apa pun FXCM atau rakan kongsi-rajanya tidak akan mempunyai sebarang tanggungjawab kepada Anda atau mana-mana pihak ketiga yang mengakses Maklumat melalui Anda, yang timbul dari kontrak (termasuk di bawah mana-mana ganti rugi), dalam tort (termasuk kecuaian), di bawah mana-mana jaminan (tersurat atau tersirat), di bawah undang-undang atau sebaliknya, dalam setiap kes untuk apa-apa kerugian, kerosakan tidak langsung, kebetulan, konsekuensinya, khas, hukuman atau teladan berkenaan dengan perkara dan/atau penggunaan Maklumat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, berkenaan dengan sebarang kerugian keuntungan, kerugian pendapatan, kerugian perdagangan, kehilangan peluang tanpa mengira sama ada kerosakan tersebut boleh diduga atau dicegah atau dimaklumkan kepada FXCM.