Kod Etika Perniagaan dan Tatakelakuan Pengarah, Pegawai & Pekerja

PENGENALAN

FXCM ("FXCM"), termasuk para afiliat dan entiti berkaitan, komited untuk mengekalkan keyakinan dan kepercayaan orang awam dengan sepenuhnya. Reputasi FXCM Ltd. sebagai syarikat yang adil, jujur dan berintegriti sememangnya telah dikenali ramai dan merupakan aset korporat kami yang paling bernilai. Kami menyedari bahawa reputasi kami bergantung kepada pematuhan pekerja kepada standard tatakelakuan beretika dan profesionalisme yang paling tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Tanpanya, kami mungkin tidak berpeluang untuk menempa sejarah gemilang dalam industri yang kami ceburi.

Kod Etika Perniagaan dan Tatakelakuan Pekerja (“Kod”) menggariskan ringkasan standard yang sering diguna pakai oleh Syarikat, pihak pengurusannya dan para pekerjanya. Kod ini disusun untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya serta menghalang berlakunya sesuatu salah laku. Kod ini penting bagi memastikan agar semua pekerja kami - serta masyarakat secara amnya – tahu mengenai standard yang kami telah tetapkan untuk diri kami sendiri. Setiap pekerja bertanggungjawab untuk mematuhi Kod, dan kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan pelakunya dikenakan tindakan disiplin yang mungkin termasuk pemecatan, dan kes sedemikian boleh dirujuk kepada pihak-pihak berkuasa yang berkaitan dan badan-badan kawal selia yang lain, di mana perlu. Bagi apa-apa bentuk tatakelakuan yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Kod ini, pekerja diarahkan untuk berbincang dengan penyelia mereka atau wakil Bahagian Undang-Undang atau Pematuhan yang bersesuaian, namun pada akhirnya, mereka berkewajipan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dan bertindak sejajar dengan semangat, prinsip dan nilai-nilai yang termaktub dalam Kod.

UNDANG-UNDANG & PERATURAN YANG MENTADBIR

Objektif FXCM adalah untuk memberikan nilai dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami di samping memaksimumkan pengalaman dagangan mata wang asing. Walau apa pun, Syarikat sentiasa mengutamakan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan berbanding keuntungan. Semasa melaksanakan urusan perniagaan, kita hendaklah sentiasa mematuhi segala undang-undang dan peraturan berkaitan.

FXCM Markets Limited ("FXCM Markets") adalah sebuah anak syarikat operasi secara langsung dengan Kumpulan FXCM. FXCM Markets tidak terkawal dan juga bukan di bawah bidang kuasa FCA.

Gabungan FXCM Markets 'dilesenkan oleh Financial Conduct Authority ("FCA") di United Kingdom.

NILAI-NILAI ETIKA TERAS

INTEGRITI
FXCM menyedari bahawa kejayaan kami bergantung kepada integriti Syarikat berserta keyakinan dan kepercayaan orang awam terhadap keutuhan reputasi ini. Kami menghormati kepentingan para pelanggan kami, menepati komitmen kami, dan telus untuk hanya menjanjikan apa yang kami dapat penuhi.

JUJUR
FXCM telah menetapkan satu syarat am untuk bahawa sebarang komunikasi tidak boleh memperdaya atau mengelirukan orang awam. FXCM percaya bahawa kesungguhan untuk berlaku jujur tidak sepatutnya dibuat hanya untuk mematuhi undang-undang; sebaliknya, ia hendaklah disemai sebagai satu prinsip untuk meningkatkan perlindungan pelabur agar setiap langkah dapat diambil bagi memastikan komunikasi dengan pelanggan dan kandungan bahan-bahan promosi adalah tepat dan lengkap. Maklumat yang tepat dan lengkap membolehkan pelabur membuat keputusan bijak dan oleh yang demikian, sebarang pernyataan hendaklah disusun dengan sempurna untuk mengelakkan kekeliruan atau salah tanggapan.

SAKSAMA
FXCM komited untuk memberikan layanan yang sama seperti layanan yang kami ingin terima kepada setiap orang yang berurusan dengan kami. Kami mengaplikasikan pendekatan ini dengan cara yang konsisten tanpa sebarang diskriminasi; daripada pelabur syarikat gergasi hinggalah kepada pemegang akaun individu kami.

Kami bersaing dengan agresif untuk melebarkan aset dan perniagaan kami secara keseluruhannya, namun ia dilakukan dengan adil, beretika dan melalui cara yang sama sekali tidak melanggar segala undang-undang dan peraturan berkaitan, serta nilai-nilai dan prinsip yang termaktub dalam Kod ini.

Rekod kecemerlangan kami telah diperoleh melalui persaingan perniagaan yang telus dan saksama. Kami tidak pernah memperoleh kelebihan persaingan melalui amalan-amalan perniagaan yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang. Kami sentiasa berusaha untuk berlaku adil semasa berurusan dengan semua pelanggan, pembekal perkhidmatan, firma-firma lain dan rakan-rakan sekerja kami. Kami menentang sepenuhnya perbuatan memperalatkan atau mengambil kesempatan terhadap sesiapa sahaja melalui manipulasi, menyembunyikan atau menyalahgunakan maklumat sulit, memberikan gambaran yang salah mengenai fakta-fakta material, atau sebarang bentuk amalan tak adil yang lain.

BERTANGGUNGJAWAB
FXCM terkenal sebagai sebuah syarikat yang memenuhi komitmen dan tanggungjawabnya terhadap para pelanggan kami, pekerja, pembekal perkhidmatan, pihak-pihak berkuasa, badan kawal selia, firm-firma lain, pihak media dan masyarakat. Kepada pelanggan, kami komited untuk membekalkan produk dan perkhidmatan kami dengan cekap, inovatif dan konsisten dengan keperluan mereka, serta menyediakan persekitaran perdagangan yang ideal, lancar, boleh diyakini, mudah dan menguntungkan daripada segi harga dan kualiti. Kepada pekerja, kami menawarkan jawatan yang mencabar dalam persekitaran profesional dan mesra di samping peluang sama rata untuk mendorong pembangunan profesional berdasarkan prestasi. Kepada pembekal perkhidmatan, kami berhasrat untuk membina hubungan yang dapat memanfaatkan semua pihak sambil mempromosikan prinsip-prinsip Kod sepanjang proses tersebut. Kepada badan kawal selia, kami berazam untuk mematuhi dan mengikuti sepenuhnya semua undang-undang, peraturan, syarat yang berkaitan dan standard amalan perniagaan yang baik. Kami sekali-kali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang dan peraturan demi memperoleh keuntungan; sebaliknya, kami menawarkan kerjasama dan bantuan sepenuhnya kepada pihak-pihak berkuasa dan badan kawal selia bagi mengukuhkan perlindungan pelabur. Kepada firma-firma lain, kami komited untuk melaksanakan amalan perniagaan dan persaingan yang beretika dan adil dengan membekalkan produk dan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan. Kepada pihak media, kami sentiasa bersedia untuk menyediakan liputan dan objektif yang tepat mengenai perniagaan kami. Sebagai ahli masyarakat secara amnya, kami menawarkan sokongan kepada pelbagai organisasi dan institusi yang didedikasikan untuk tujuan sosial, amal, pendidikan, kemanusiaan dan kebudayaan. Kami komited untuk terus menjadi ahli korporat yang prihatin, bertanggungjawab dan mematuhi undang-undang.

CEKAP
Dengan membuat pelaburan yang banyak daripada aspek masa, tenaga dan wang untuk membangunkan produk dan perkhidmatan tukaran wang asing yang dipertingkatkan, FXCM telah berjaya menggondol pengiktirafan dunia sebagai peneraju dalam perdagangan mata wang dalam talian. Hasilnya, volum dagangan kami hampir tidak dapat ditandingi dalam industri ini, dan ia juga memudahkan kami untuk mewujudkan jalinan kerjasama yang mapan dengan pelbagai pembekal kecairan terbesar dunia, termasuk bank-bank di seluruh dunia, institusi kewangan dan pemain industri yang lain.

Kami amat menghargai kemahiran inovasi dan pengalaman kakitangan kami. Para eksekutif dan pekerja kami memiliki pengalaman luas dalam dagangan mata wang asing, dan ramai yang telah terlibat dalam perdagangan mata wang dalam talian sejak era awal industri. Kami memiliki kelayakan yang unik dalam bidang masing-masing.

BOLEH DIPERCAYAI
Kebolehpercayaan merupakan mercu tanda FXCM dan juga produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Syarikat menyediakan rangkaian sokongan 24 jam 5 hari seminggu dalam pelbagai bahasa, dan perkhidmatan yang disediakan merangkumi jualan, urus niaga, pentadbiran dan bantuan teknikal. Matlamat kami adalah untuk memberi jaminan kepada pelanggan bahawa mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada kami, untuk membolehkan mereka memberi lebih tumpuan kepada strategi pelaburan masing-masing.

NILAI PROFESIONAL TERAS: AMALAN PERNIAGAAN

PEMATUHAN KEPADA PERATURAN

FXCM mengiktiraf pentingnya semua undang-undang, peraturan, syarat, polisi dan standard yang berkenaan—sama ada dalaman atau luaran—dan pematuhan yang sempurna. Kami komited untuk mengekalkan disiplin pengurusan dan persekitaran kawalan dan pematuhan kelas pertama. Sebagai firma FCA berdaftar, FXCM LTD dikehendaki memenuhi standard kewangan yang ketat, termasuk kecukupan modal atau keperluan sumber kewangan. Kami juga dikehendaki menghantar laporan kewangan secara berkala kepada badan-badan kawal selia kami, di dalam dan juga di luar negara. FCA berperanan menguatkuasakan semua standard ini dengan ketat, dan juga berhak mendenda firma dan/atau menamatkan status pendaftaran mereka disebabkan pelanggaran undang-undang.

PERLINDUNGAN WANG PELANGGAN

Wang pelanggan yang didepositkan oleh pelanggan Runcit akan diasingkan oleh FXCM Ltd menurut piagam keselamatan wang pelanggan FCA.

USAHA WAJAR

FXCM melaksanakan usaha-usaha wajar bagi memastikan kami mengenali siapa pelanggan kami dan melaksanakan transaksi menurut semua undang-undang, peraturan dan syarat. FXCM melaksanakan Program Pengenalpastian Pelanggan, atau Polisi Kenali Pelanggan Anda, dengan mendokumenkan prosedur kami untuk memperoleh, mengesahkan dan merekodkan maklumat yang dapat mengenal pasti setiap pemegang akaun kami dengan tepat. Semua pekerja dikehendaki mematuhi polisi dan prosedur Program Pengenalpastian Pelanggan dan Polisi Kenali Pelanggan Anda.

KOMUNIKASI

Polisi FXCM menetapkan bahawa segala komunikasi daripada pihak kami hendaklah lengkap, saksama, benar, tepat pada masanya dan boleh difahami. Polisi ini terpakai untuk semua komunikasi dengan pihak-pihak berkuasa, badan kawal selia, pekerja, pelanggan dan pihak media. Semua pekerja yang terlibat dalam proses pendedahan maklumat kami (termasuk pihak pengurusan atasan) bertanggungjawab untuk mendokong polisi ini. Secara khususnya, individu-individu ini perlu sentiasa membiasakan diri dengan keperluan pendedahan yang berkenaan, dan mereka dilarang daripada sengaja memberikan gambaran yang salah, tidak mengendahkan atau menyebabkan orang lain memberikan gambaran yang salah atau tidak mengendahkan fakta-fakta material kepada orang lain, sama ada di dalam atau di luar Syarikat, termasuk juruaudit bebas kami. Mereka yang bertindak selaku penyelia dalam proses pendedahan ini wajib melaksanakan tugas mereka dengan rajin dan tekun.

BUKU & REKOD

Semua rekod FXCM berkaitan transaksi dan tanggungjawab kami terhadap akaun pelanggan perlu dicatatkan dengan lengkap, benar dan tepat pada masanya. Kami mengekalkan sistem kawalan perakaunan dalaman yang teliti bagi menjamin kebolehpercayaan dan memastikan kecukupan rekod akaun pelanggan kami serta laporan penyenggaraan yang akan dijanakan. Semua rekod disimpan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan berkaitan.

AUDIT

FXCM komited untuk melaksanakan proses audit dalaman dan luaran yang bebas, cekap dan efisien bagi menyokong proses-proses operasi kami di samping membantu kami mengenal pasti dan menangani sebarang isu perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau audit. Para pengurus kami bekerjasama penuh dengan pihak juruaudit untuk mencapai dan melaksanakan strategi penyelesaian dengan cekap dan tepat pada masanya.

KERAHSIAAN

FXCM mengaplikasikan instrumen yang sesuai bagi mengawal dan memantau pemindahan maklumat sulit dan sensitif di dalam dan di luar Syarikat, sekiranya perlu sahaja dan dengan sebaik mungkin. Kami tidak akan sengaja mendedahkan maklumat bukan umum berhubung perniagaan kami, pelanggan kami ataupun pekerja kami, melainkan jika ianya berkait dengan penghantaran perkhidmatan kepada pelanggan kami, apabila diminta oleh pelanggan kami, atau sepertimana dikehendaki oleh undang-undang.

KETELUSAN

FXCM berusaha untuk mengekalkan dialog yang telus dan terbuka dengan para pelanggan kami dan pihak-pihak lain, berdasarkan prinsip kesaksamaan, saling hormat-menghormati dan profesionalisme.

PENGURUSAN RISIKO

FXCM menasihatkan pelanggan untuk bertindak secara bijak, berdisiplin dan berpengetahuan dalam mengambil risiko. Bagi pihak kami, segala risiko sentiasa dipantau, dikawal dan diuruskan berdasarkan prinsip pematuhan kepada rangka kerja perundangan dan peraturan yang sewajarnya serta instrumen, prosedur dan proses kelulusan pengurusan.

ANTIPENGUBAHAN WANG HARAM

Pengubahan wang haram ialah proses di mana individu atau perniagaan cuba untuk menyembunyikan sumber dan pemilikan hasil-hasil yang diperoleh melalui aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti penipuan, pencurian, pengedaran dadah atau sebarang jenayah lain. Pengubahan wang haram juga mungkin melibatkan penggunaan dana yang diperoleh secara sah bagi membiayai aktiviti keganasan. Pelbagai produk dan transaksi kewangan, termasuk yang berhubung dengan pasaran tukaran asing, berpotensi terlibat dalam skim pengubahan wang haram. Sejajar dengan itu, kami bertindak secara agresif untuk mengelakkan Syarikat daripada digunakan sebagai alat untuk aktiviti sedemikian. Pengubahan wang haram merupakan kesalahan jenayah dan pelakunya dan/atau pemudah caranya boleh dikenakan tindakan jenayah dan sivil yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda.

Bagi mematuhi undang-undang dan peraturan berkaitan antipengubahan wang haram, FXCM telah melaksanakan beberapa polisi dan prosedur untuk mengesan, menghalang dan melaporkan aktiviti pengubahan wang haram atau sebarang aktiviti lain yang mencurigakan.

PENINGKATAN BERTERUSAN

Walaupun Kod ini tidak mewujudkan kewajipan yang akan mengikat FXCM secara sah atau memberikan pemilikan sah kepada pekerja kami atau orang lain, kami sentiasa aktif menyemak prestasi lampau kami dan berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dinyatakan di sini.

NILAI-NILAI PROFESIONAL TERAS: AMALAN PENGGAJIAN

KOMITMEN FXCM TERHADAP KECEMERLANGAN PEKERJA & PELUANG

SAMA RATA

FXCM berhasrat untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran profesional yang dapat menarik, membangunkan dan mengekalkan individu cemerlang. Kami menawarkan peluang sama rata, tanpa mengira bangsa, negara asal, keturunan, jantina, kecenderungan seksual, agama, umur, ketakupayaan fizikal, masalah perubatan atau kehamilan. Kami tidak akan bertolak-ansur dengan sebarang bentuk perbuatan yang menyalahi undang-undang seperti diskriminasi, gangguan, serangan atau tindakan balas. Pekerja dinasihatkan merujuk kepada Buku Panduan Pekerja untuk polisi gangguan dan prosedur laporan kami yang lengkap.

SISTEM GANJARAN KOMPETITIF

FXCM menawarkan budaya kerja berasaskan prestasi, dengan sistem ganjaran yang bersifat kompetitif serta penilaian berkala yang adil dan objektif, dengan mengambil kira sumbangan peribadi pekerja kepada usaha kami secara keseluruhannya serta pematuhan kepada nilai-nilai dan prinsip yang ditetapkan dalam Kod ini. Rakan-rakan niaga dan pihak pengurusan kami mengekalkan polisi pintu terbuka agar setiap pekerja dapat berbincang dan bersemuka dengan pihak pengurusan pada bila-bila masa.

PELANGGARAN

Kami akan membuat penilaian sama ada pelanggaran Kod telah berlaku dan, jika demikian, menentukan sama ada langkah-langkah disiplin perlu diambil terhadap pelaku dan orang-orang lain yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Langkah-langkah disiplin ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kaunseling, teguran lisan atau bertulis, amaran, tempoh percubaan atau penggantungan kerja tanpa gaji, penurunan pangkat, pengurangan ganjaran, pemecatan, restitusi dan tindakan undang-undang.

Kami mungkin akan mengetepikan peruntukan Kod ini dalam beberapa situasi tertentu. Sebarang pengetepian Kod boleh diluluskan hanya dalam situasi terkecuali, selepas semakan pihak pengurusan. Mana-mana pekerja yang percaya bahawa dia berhak memperoleh pengetepian hendaklah membincangkan perkara tersebut dengan Kaunsel Am kami dan/atau Ketua Pegawai Pematuhan.

TANGGUNGJAWAB PEKERJA

PEMATUHAN

Setiap pekerja FXCM bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, syarat serta polisi dalaman FXCM, termasuk prinsip-prinsip yang termaktub dalam Kod ini. Tanggungjawab ini menghendaki pekerja membiasakan diri dengan undang-undang, peraturan, syarat, garis panduan, manual dan amalan perniagaan terbaik yang baharu yang berkaitan dengan tugas mereka, dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin.

FOKUS KEPADA PELANGGAN

Kami terus aktif melaksanakan inisiatif untuk menonjolkan keistimewaan kami serta menandingi firma-firma lain dalam aspek khidmat pelanggan. Kami menghendaki dan menggalakkan para pekerja kami untuk menyemai pendekatan berteraskan pelanggan, dan untuk melayan pelanggan kami dengan penuh adab, profesionalisme dan rasa hormat.

KERJA BERPASUKAN

Kami menghendaki para pekerja kami bertindak sebagai satu pasukan dan berusaha sedaya-upaya untuk mencapai matlamat yang sama.

KEJUJURAN

Kami menghendaki pekerja kami bertindak dengan niat yang baik, teliti, cekap, mahir dan tekun pada setiap masa, dan tanpa memberikan sebarang gambaran yang salah mengenai fakta-fakta material.

KERAHSIAAN

Sepanjang tempoh perkhidmatan, pekerja mungkin akan dibenarkan mengakses maklumat berkenaan pelanggan kami, amalan perniagaan, sistem, pelan pemasaran atau strategi, perbelanjaan dan pendapatan, dan pengetahuan lain yang dianggap proprietari oleh FXCM atau pelanggan kami. Pekerja dilarang daripada mendedahkan atau menggunakan, sama ada semasa atau selepas penggajian mereka dengan FXCM, sebarang maklumat yang mereka terima atau bangunkan, melainkan bagi tujuan perniagaan yang sah atau di mana ia dimandatkan secara sah. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat yang disimpan dalam mana-mana sistem komputer dan juga perisian proprietari yang dibangunkan oleh FXCM.

Mana-mana pekerja yang mengetahui sebarang maklumat sulit bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut, dan mendedahkannya kepada pihak dalaman hanya berdasarkan keperluan. Pekerja hendaklah berhati-hati semasa mengendalikan maklumat sulit dan menghindari daripada berkomunikasi mengenai perkara-perkara sulit melalui cara yang mudah ditafsirkan atau digunakan oleh pihak ketiga.

KONFLIK KEPENTINGAN

Konflik kepentingan peribadi timbul apabila pekerja terpaksa membuat pilihan antara kepentingan peribadi mereka (kewangan atau sebaliknya) dan kepentingan Syarikat. Konflik kepentingan boleh menjejaskan integriti Syarikat secara amnya. Oleh yang demikian, pekerja sekali-kali tidak boleh mengetepikan kesetiaannya kepada Syarikat untuk meraih keuntungan dan manfaat peribadi. Semua pekerja dikehendaki bertindak demi kepentingan terbaik Syarikat. Mana-mana pekerja yang berhadapan dengan situasi di mana keobjektifannya mungkin dipersoalkan akibat kepentingan diri atau keluarga atau hubungan peribadi hendaklah berbincang dengan penyelianya atau wakil Bahagian Perundangan atau Pematuhan yang berkenaan. Selain itu, mana-mana pekerja yang menyedari berlakunya transaksi material atau hubungan yang sewajarnya dijangka dapat menimbulkan konflik kepentingan peribadi hendaklah segera membincangkan perkara tersebut dengan penyelia atau Pegawai Perundangan atau Kepatuhan.

PENGGAJIAN LUAR SYARIKAT

Penggajian dan penyertaan dalam aktiviti lain di luar Syarikat berpotensi mengganggu tugas-tugas individu sebagai pekerja FXCM. Pekerja yang berkhidmat sebagai pengarah, pemegang amanah atau pegawai (sama ada dibayar, tidak dibayar, dipilih, dilantik atau sebagainya) dalam apa-apa perniagaan selain FXCM perlu mendapatkan kelulusan bertulis dari Bahagian Perundangan atau Kepatuhan. Melainkan kebenaran khas telah diberi, pekerja dilarang daripada berkhidmat dalam lembaga atau jawatan penasihat dengan firma-firma lain dalam industri mata wang asing, terutamanya dengan mana-mana pelanggan kami.

SOALAN MENGENAI KOD DAN LAPORAN PELANGGARAN

Pekerja digalakkan untuk berbincang dengan penyelia sekiranya mereka berasa ragu-ragu mengenai tindakan terbaik yang perlu diambil dalam sesuatu situasi. Sebarang soalan berkaitan Kod dan penggunaannya boleh diajukan kepada penyelia anda atau Bahagian Perundangan atau Pematuhan.

Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran undang-undang, peraturan, syarat atau Kod ini, kami menggalakkan anda untuk melaporkan secara terus kepada penyelia dan wakil Bahagian Perundangan dan Pematuhan yang berkenaan atau, di mana perlu, secara terus kepada pihak pengurusan atasan. Laporan oleh pegawai dan pekerja boleh dibuat secara rahsia tanpa memberikan nama pelapor. Sekiranya pelanggaran dilakukan oleh pengarah, kakitangan kanan dan pegawai, laporan sedemikian hendaklah diajukan kepada wakil Bahagian Perundangan atau Pematuhan yang sewajarnya.

Menurut Polisi Pemberi Maklumat FXCM, mana-mana pekerja boleh, mengikut pertimbangan mutlaknya, melaporkan kepada Jawatankuasa Audit, Kaunsel Am atau Hotline Etika dan Pematuhan Syarikat, sama ada secara terbuka, rahsia atau tanpa nama tentang (i) sebarang hal-hal perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau audit yang diragui; (ii) ketakpatuhan dengan terma-terma perundangan dan kawal selia yang berkaitan atau dengan Kod; atau (iii) tindakan balas terhadap pekerja dan individu lain yang telah membuat laporan, dengan niat yang baik, mengenai hal-hal perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau audit yang meragukan, melalui sebarang kaedah yang tersedia termasuk:

Mana-mana pihak lain yang berminat boleh melaporkan kepada Jawatankuasa Audit, Kaunsel Am atau Hotline Etika dan Pematuhan Syarikat mengenai sebarang isu yang diragui berkaitan perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau hal-hal audit yang lain, dakwaan perundangan atau tindakan balas, sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan sebelumnya. Mana-mana laporan sedemikian hendaklah disertakan bersama nama individu yang menghantar laporan.

Semua laporan hendaklah dibuat berdasarkan fakta dan bukannya andaian atau kesimpulan, dan hendaklah mengandungi seberapa banyak maklumat spesifik yang boleh bagi memudahkan penilaian menyeluruh. Selain itu, semua laporan hendaklah mengandungi maklumat kukuh bagi memulakan siasatan termasuk, sebagai contoh, nama-nama individu yang disyaki melakukan pelanggaran, fakta relevan mengenai pelanggaran, bagaimana pengadu tahu mengenai pelanggaran tersebut, sebarang langkah terdahulu yang telah diambil oleh pengadu yang mungkin mengalami kemudaratan atau gangguan akibat pelanggaran tersebut, dan, setakat yang boleh, anggaran impak atau kerugian Syarikat disebabkan pelanggaran tersebut.

Hotline di atas dan laman web dikendalikan oleh pembekal perkhidmatan luar yang bebas bagi memudahkan mana-mana pekerja Syarikat atau pihak lain untuk membuat laporan. Pekerja boleh menghantar laporan secara sulit dengan namanya dirahsiakan, dan mereka juga tidak perlu menyatakan identiti diri mereka.

Hotline di atas dan pembekal perkhidmatan laman web akan menerangkan kepada setiap pemanggil tentang prosedur untuk membuat susulan laporan (termasuk maklumat tambahan yang boleh diberikan oleh pemanggil pada masa akan datang).

Syarikat melarang keras sebarang tindakan balas terhadap mana-mana pengarah, pegawai atau pekerja disebabkan laporan yang dibuat atas niat yang baik.