3 Laporan Kewangan Utama Setiap Pelabur Mesti Faham

Kategori: Dagangan CFD  

Tag: laporan kewangan  

Tarikh terbitkan: 2024-1-11

Cracking the Code: Memahami 3 Laporan Kewangan Utama untuk Pelabur

 Melabur dalam saham boleh menjadi pengembaraan yang memuaskan, tetapi adalah penting untuk mempunyai asas yang kukuh dalam analisis kewangan. Salah satu asas penting dalam analisis ini adalah memahami tiga laporan kewangan utama yang setiap syarikat awam dikehendaki mendedahkan.

Laporan kewangan merangkumi maklumat penting yang memudahkan pemahaman mengenai status kewangan semasa syarikat dan peluang pertumbuhan yang bakal. Laporan kewangan termasuk penyata pendapatan, penyata kewangan, dan data aliran tunai berfungsi sebagai komponen asas laporan keuntungan syarikat, memberikan wawasan penting tentang prestasi keseluruhan organisasi.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka laporan kewangan ini, apa yang sepatutnya dicari oleh pelabur dalam laporan tersebut, di mana untuk mencarinya, kepentingan laporan suku tahunan, dan mengakhiri dengan beberapa pemikiran akhir dan soalan-soalan lazim.

Jadual Kandungan

 • Tiga Laporan Kewangan Utama
 1. Penyata Pendapatan
 2. Penyata Kewangan
 3. Penyata Aliran Tunai
 • Di Mana Laporan Kewangan Dapat Dicapai oleh Pelabur?
 • Apa yang sepatutnya dicari oleh pelabur dalam laporan kewangan?
 • Tips Membaca dan Menafsir Laporan Kewangan
 • Apakah yang Menjustifikasi Keprihatinan Pelabur terhadap Laporan Suku Tahunan?
 • Kepentingan Laporan Kewangan dalam Perdagangan Perbezaan (CFD)
 • Kepentingan Laporan Kewangan dalam Pembuatan Keputusan
 • Pemikiran Akhir
 • Soalan Lazim (FAQs)

3 Laporan Kewangan Utama untuk Pelabur

Tiga Laporan Kewangan Utama

Laporan kewangan biasanya diterbitkan pada penghujung setiap suku tahun kewangan dan menawarkan maklumat yang lengkap mengenai sebuah syarikat. Data utama ini, yang memberikan penilaian segera sama ada saham diperdagangkan pada nilai pasaran yang wajar, boleh diperolehi daripada tiga laporan kewangan utama.

1) Penyata Pendapatan

Penyata pendapatan (dikenali juga sebagai penyata untung rugi) adalah suatu penyata kewangan yang menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan syarikat dalam satu tempoh tertentu, seperti suku atau tahun. Tujuan penyata pendapatan adalah untuk menunjukkan keuntungan syarikat dan membantu pelabur serta kreditur menilai keupayaannya untuk menghasilkan pendapatan.

Komponen penyata pendapatan termasuk:

 • Pendapatan: Ini adalah jumlah yang diperoleh oleh syarikat daripada penjualan produk atau perkhidmatannya.
 • Perbelanjaan: Ini adalah kos yang dikenakan syarikat untuk menghasilkan pendapatan.
 • Pendapatan bersih: Ini adalah jumlah keuntungan yang diperoleh oleh syarikat selepas mengurangkan perbelanjaannya daripada pendapatannya.

Kepentingan penyata pendapatan dalam menilai kesihatan kewangan terletak pada keupayannya untuk menunjukkan pertumbuhan pendapatan syarikat, margin keuntungan, dan kecekapan operasi. Dengan menganalisis penyata pendapatan, anda boleh menentukan sama ada syarikat itu menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaannya, sama ada ia beroperasi dengan cekap, dan sama ada ia memperoleh pulangan pelaburan yang munasabah.

Contoh: Andaikan Syarikat ABC mempunyai pendapatan sebanyak 100 juta, perbelanjaan sebanyak 80 juta, dan keuntungan sebanyak 20 juta dalam tahun lepas. Ini menunjukkan bahawa ABC beroperasi dengan cekap dan menghasilkan keuntungan yang baik. Walau bagaimanapun, jika pendapatan atau perbelanjaan adalah jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dijangkakan, atau jika keuntungan adalah lebih rendah daripada yang dijangkakan, pelabur perlu menyiasat sebab-sebab ketidaksempurnaan tersebut dengan lebih mendalam.

2) Penyata Kewangan:

Penyata kewangan adalah satu jenis penyata kewangan yang menunjukkan keadaan kewangan syarikat pada satu titik masa tertentu. Ia menunjukkan aset, liabiliti, dan ekuiti syarikat. Tujuan penyata kewangan adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang kesihatan kewangan syarikat dan membantu pelabur serta kreditur menilai kelayakan kreditnya.

Komponen penyata kewangan termasuk:

 • Aset: Ini adalah sumber yang dimiliki oleh syarikat, seperti tunai, inventori, harta benda, dan peralatan.
 • Liabiliti: Ini adalah hutang yang perlu dilunaskan oleh syarikat kepada pihak lain, seperti pinjaman, akaun yang perlu dibayar, dan cukai.
 • Ekuiti: Ini mewakili nilai syarikat yang dimiliki oleh pemegang sahamnya.

Kepentingan penyata kewangan dalam menilai kesihatan kewangan terletak pada keupayannya untuk menunjukkan likuiditi, kebolehsolventan, dan leverage kewangan syarikat. Dengan menganalisis penyata kewangan, anda boleh menentukan sama ada syarikat mempunyai aset yang mencukupi untuk menampung liabilitinya, sama ada ia menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk memenuhi obligasinya, dan sama ada ia menggunakan hutang secara bertanggungjawab.

Contoh: Andaikan Syarikat XYZ mempunyai penyata kewangan yang menunjukkan jumlah aset sebanyak 100 juta, liabiliti sebanyak 80 juta, dan ekuiti pemegang saham sebanyak 20 juta. Ini menunjukkan bahawa XYZ mempunyai kedudukan kewangan yang sihat, dengan 20 juta dalam aset bersih dan nisbah hutang-ke-ekuiti sebanyak 4:1, yang dapat dikelola. Walau bagaimanapun, jika liabiliti adalah jauh lebih tinggi atau aset adalah jauh lebih rendah, ia boleh menunjukkan kedudukan kewangan yang lemah yang perlu mendapat perhatian pelabur.

3) Penyata Aliran Tunai

Laporan ini mendedahkan aliran tunai masuk dan keluar syarikat dalam satu tempoh masa, menunjukkan bagaimana ia menghasilkan dan menggunakan tunai. Penyata aliran tunai adalah penting untuk menilai keupayaan syarikat untuk membayar bilnya dan memenuhi obligasinya.

Penyata aliran tunai, juga dikenali sebagai penyata kedudukan kewangan, adalah dokumen kewangan yang menyajikan aliran tunai masuk dan keluar syarikat semasa tempoh masa yang ditentukan. Tujuan penyata aliran tunai adalah untuk menunjukkan likuiditi syarikat dan membantu pelabur serta kreditur menilai keupayaannya untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya.

Komponen penyata aliran tunai termasuk:

 • Aliran tunai masuk: Ini adalah jumlah tunai yang diterima oleh syarikat dari operasinya, pelaburan, dan aktiviti pembiayaan.
 • Aliran tunai keluar: Ini adalah jumlah tunai yang dibayar oleh syarikat untuk operasinya, pelaburan, dan aktiviti pembiayaan.
 • Aliran tunai bersih: Ini adalah perbezaan antara aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar.

Kepentingan penyata aliran tunai dalam menilai kesihatan kewangan terletak pada keupayanya untuk menunjukkan keupayaan syarikat untuk menghasilkan aliran tunai, menguruskan modal kerjanya, dan memenuhi obligasinya jangka pendek. Dengan menganalisis penyata aliran tunai, anda boleh menentukan sama ada syarikat mempunyai cukup tunai untuk menampung belanjanya, sama ada ia menguruskan modal kerja dengan berkesan, dan sama ada ia menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk memenuhi obligasinya.

Kajian Kes: Mari kita lihat Syarikat DEF, yang mempunyai aliran tunai positif dari operasinya sebanyak $10 juta dalam tahun lepas. Ini menunjukkan bahawa DEF menghasilkan cukup tunai dari operasinya untuk memenuhi perbelanjaan harian dan mendanai matlamat jangka panjangnya. Walau bagaimanapun, jika aliran tunai dari operasi adalah negatif atau jauh lebih rendah daripada keuntungan bersih, ia boleh menunjukkan bahawa DEF menghadapi kesulitan untuk menukar pendapatannya menjadi aliran tunai.

Laporan dan Analisis Kewangan

Di mana Boleh Dapati Penyata Kewangan oleh Pelabur?

Laporan kewangan, seperti laporan tahunan, laporan suku tahunan, dan laporan semasa, sering boleh diakses di laman web syarikat yang disenaraikan di pasaran atau melalui penyampaian SEC (Securities and Exchange Commission). Dalam laporan-laporan ini, akaun kewangan yang diaudit biasanya disertakan untuk ketelusan dan kebolehpercayaan. Pelabur juga boleh membayar yuran langganan untuk mendapatkan data kewangan dan berita dalam masa sebenar dengan menggunakan terminal data kewangan seperti Thomson Reuters Eikon atau Bloomberg Terminal.

Apa yang perlu dicari oleh pelabur dalam laporan kewangan?

Pelabur sepatutnya mencari maklumat penting berikut dalam laporan kewangan:

 • Kesihatan kewangan syarikat: Laporan kewangan mencerminkan kesihatan kewangan syarikat, termasuk aset, liabiliti, pendapatan, dan perbelanjaan. Melalui laporan ini, pelabur boleh menilai kebolehsolvensian, keuntungan, dan status kecairan syarikat.
 • Kualiti dan kebolehsampaian pendapatan: Pelabur perlu memberi perhatian kepada kualiti dan kebolehsampaian pendapatan syarikat. Ini termasuk memeriksa sama ada pendapatan yang dilaporkan datang dari sumber yang boleh dipercayai dan sama ada syarikat menghadapi risiko yang berkaitan dengan jualan, operasi, atau kewangan.
 • Kos dan margin keuntungan: Dengan menganalisis kos dan margin keuntungan, pelabur boleh memahami bagaimana syarikat menguruskan kos pengeluaran dan operasinya dan menilai keuntungannya.
 • Aliran tunai: Aliran tunai adalah petunjuk utama mengenai keupayaan syarikat untuk mengekalkan operasi harian dan membayar hutang. Pelabur sepatutnya memberi tumpuan kepada penyata aliran tunai untuk memahami butiran aliran tunai masuk dan keluar.
 • Penyata kewangan: Penyata kewangan menunjukkan aset dan liabiliti syarikat. Pelabur sepatutnya memberi tumpuan kepada kualiti aset syarikat dan struktur liabilitinya, terutamanya liabiliti jangka panjang.
 • Pandangan masa depan: Laporan kewangan biasanya merangkumi ramalan pengurusan dan pelan strategik untuk masa depan. Pelabur sepatutnya memberi perhatian kepada maklumat ini untuk memahami peluang pertumbuhan masa depan syarikat dan risiko yang mungkin.
 • Audit dan pematuhan: Laporan kewangan mesti diaudit oleh firma audit bebas untuk memastikan ketepatan dan pematuhan. Pelabur sepatutnya memberi perhatian kepada laporan audit ini untuk memahami sama ada terdapat isu atau risiko penting.

Dengan menganalisis maklumat ini dengan teliti, pelabur boleh lebih memahami operasi syarikat, menilai potensi pertumbuhan masa depannya, dan membuat keputusan pelaburan yang lebih berpengetahuan.

Apa yang perlu dicari oleh pelabur dalam laporan kewangan

Laporan dan Analisis Kewangan:Petua Membaca dan Mentafsir Penyata Kewangan

Membaca dan menafsirkan penyata kewangan boleh mencabar, terutamanya jika anda tidak berfamiliar dengan terminologi dan konsep kewangan. Walau bagaimanapun, dengan memahami nisbah kewangan dan maknanya, anda boleh mendapatkan wawasan berharga mengenai kesihatan kewangan syarikat.

Beberapa nisbah kewangan yang biasa dan maknanya termasuk:

 • Nisbah semasa: Nisbah ini menilai keupayaan syarikat untuk memenuhi liabiliti jangka pendeknya. Nisbah semasa yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat mempunyai aset semasa yang mencukupi untuk menampung liabiliti semasa.
 • Nisbah hutang-ke-ekuiti: Ini mengukur leverage kewangan syarikat. Nisbah hutang-ke-ekuiti yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat menggunakan lebih banyak hutang untuk membiayai operasinya.
 • Margin keuntungan kasar: Ini mengukur keuntungan syarikat. Margin keuntungan kasar yang lebih tinggi menunjukkan bahawa syarikat menghasilkan lebih banyak pendapatan dari produk atau perkhidmatannya.

Sama pentingnya adalah membandingkan nisbah kewangan dari semasa ke semasa untuk mengenal pasti trend dan perubahan dalam prestasi kewangan syarikat.

Apa yang Mewajarkan Kebimbangan Pelabur dengan Laporan Suku Tahun?

Laporan suku tahunan adalah sumber yang berharga bagi pelabur, memberikan maklumat segera dan terkini mengenai prestasi kewangan syarikat. Laporan-laporan ini membolehkan pelabur mengesan sebarang kebimbangan atau corak yang mungkin timbul sejak laporan terakhir. Selain itu, laporan ini juga memberikan pandangan berharga mengenai kemampuan syarikat menghasilkan aliran tunai dan keuntungan, membantu pelabur membuat keputusan pelaburan yang lebih berpengetahuan.

Laporan suku tahunan juga boleh berfungsi sebagai mekanisme pencegahan untuk mengenal pasti isu-isu atau peluang masa depan yang mungkin mempengaruhi hasil operasi syarikat dalam jangka panjang. Jika syarikat mengalami penurunan pendapatan atau peningkatan belanja yang tidak terkawal, kemungkinan isu-isu ini akan menjadi jelas dalam laporan suku tahunan. Pelabur yang memantau laporan-laporan ini dengan teliti mempunyai kemampuan untuk segera mengesan risiko-risiko seperti itu dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.

Perdagangan CFD (Contract for Difference) adalah bentuk perdagangan derivatif yang popular yang membolehkan pelabur berspekulasi tentang pergerakan harga pelbagai instrumen kewangan tanpa benar-benar memiliki mereka. Walaupun analisis teknikal dan sentimen pasaran memainkan peranan penting dalam perdagangan CFD, kepentingan laporan kewangan tidak boleh diabaikan. Laporan ini memberikan pandangan berharga yang boleh mempengaruhi keputusan perdagangan dalam beberapa cara:

 1. Memahami Aset Asas:
 • CFD biasanya berdasarkan aset asas seperti saham, indeks, komoditi, atau mata wang. Laporan kewangan yang berkaitan dengan aset-aset ini memberikan maklumat penting tentang syarikat-syarikat, industri, atau ekonomi yang mereka wakili.
 • Contoh: Bagi CFD yang berdasarkan saham, laporan pendapatan suku tahunan boleh memberikan pandangan tentang kesihatan kewangan syarikat, prospek pertumbuhan, dan pergerakan harga yang berpotensi.
 1. Menilai Sentimen Pasaran:
 • Laporan kewangan, terutamanya yang berkaitan dengan penunjuk makroekonomi, boleh mempengaruhi sentimen pasaran secara keseluruhan. Data ekonomi yang positif boleh meningkatkan keyakinan pelabur, manakala data negatif boleh mengakibatkan ketidakpastian dan penolakan risiko.
 • Contoh: Laporan GDP yang kuat bagi sesuatu negara boleh membawa kepada peningkatan optimisme tentang mata wangnya, mempengaruhi CFD yang berdasarkan pasangan mata wang.
 1. Pengurusan Risiko:
 • Laporan kewangan boleh membantu pedagang mengenal pasti risiko-risiko berpotensi dalam kedudukan CFD mereka. Memahami kesihatan kewangan syarikat atau kestabilan ekonomi sesuatu negara boleh memberi panduan kepada strategi pengurusan risiko.
 • Contoh: Seorang pedagang yang memegang CFD bagi saham syarikat mungkin menyesuaikan saiz kedudukan mereka atau menetapkan perintah stop-loss berdasarkan laporan pendapatan syarikat.
 1. Perdagangan Berdasarkan Acara:
 • Peristiwa kewangan utama, seperti keputusan kadar faedah bank pusat atau pengumuman pendapatan syarikat, sering membawa kepada ketidakstabilan harga yang ketara. Perdagangan boleh memanfaatkan perubahan harga ini dengan menempatkan diri mereka sebelum acara-acara tersebut.
 • Contoh: Sebelum keputusan kadar faedah oleh bank pusat, pedagang CFD mungkin membuat kedudukan berdasarkan jangkaan kenaikan atau penurunan kadar.
 1. Keputusan Pelaburan Jangka Panjang:
 • Sesetengah pedagang CFD menggunakan instrumen-instrumen ini untuk strategi pelaburan jangka panjang. Dalam kes ini, mereka bergantung pada laporan kewangan untuk menilai kekuatan asas dan potensi pertumbuhan aset yang mendasari.
 • Contoh: Pedagang yang memegang CFD berdasarkan kepada indeks mungkin merujuk kepada laporan suku tahunan mengenai komponen indeks tersebut untuk membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
 1. Analisis Korelasi:
 • Laporan kewangan boleh mendedahkan hubungan antara pelbagai aset dan penunjuk ekonomi. Memahami hubungan ini boleh membantu pedagang mendiversifikasi portofolio CFD mereka dengan berkesan.
 • Contoh: Seorang perdagang mungkin menganalisis korelasi antara harga minyak dan prestasi saham sektor tenaga apabila berdagang CFD pada kedua-dua aset itu.

Secara ringkasnya, laporan kewangan adalah sumber maklumat penting bagi pedagang CFD. Mereka menyediakan maklumat asas mengenai aset-asas yang mendasari CFD, membantu menilai sentimen pasaran, memberi panduan kepada strategi pengurusan risiko, dan boleh menjadi asas bagi perdagangan berdasarkan acara. Menyelenggara maklumat tentang laporan kewangan yang berkaitan dan kesan potensinya terhadap kedudukan CFD adalah aspek asas dalam perdagangan CFD yang berjaya.

Kepentingan Laporan Kewangan dalam Membuat Keputusan

Laporan kewangan adalah alat penting untuk membuat keputusan yang berdasarkan maklumat tentang kesihatan kewangan syarikat. Mereka menyediakan maklumat yang berharga mengenai prestasi syarikat, keuntungan, dan kedudukan kewangan syarikat, yang boleh membantu anda membuat keputusan strategik mengenai pelaburan, pembiayaan, dan operasi.

Laporan kewangan boleh membantu anda membuat keputusan yang dibuat dengan maklumat dalam cara berikut:

 • Menilai kesihatan kewangan syarikat: Dengan menganalisis laporan kewangan, anda boleh menentukan sama ada syarikat itu sihat dari segi kewangan dan sama ada ia menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan.
 • Mengenal pasti bidang yang boleh diperbaiki: Laporan kewangan boleh membantu anda mengenal pasti bidang di mana syarikat boleh meningkatkan keuntungannya, seperti dengan mengurangkan perbelanjaan atau meningkatkan pendapatan.
 • Menilai peluang pelaburan: Laporan kewangan boleh membantu anda menilai peluang pelaburan dengan menyediakan maklumat mengenai prestasi kewangan syarikat dan potensi pertumbuhan.

Perdagang yang berminat dalam laporan kewangan dan analisis pasaran boleh menggunakan pelbagai alat yang disediakan oleh FXCM, yang merupakan broker yang reputasi dan terkenal. Dengan mendaftar akaun Demo Percuma, anda boleh memulakan praktik analisis asas dengan segera. Terokai pelbagai alat, carta, dan maklumat yang disediakan oleh platform tersebut yang boleh membantu anda menganalisis prestasi kewangan syarikat dan asas pasaran.

Anda perlu diingatkan bahawa akaun demo memberi anda peluang untuk berdagang dengan mata wang maya, yang membolehkan anda berlatih penyelidikan tanpa mengambil risiko wang sebenar anda.

Pemikiran Akhir

Penting untuk kejayaan anda sebagai pelabur saham bahawa anda mempunyai pemahaman yang kukuh mengenai tiga penyataan kewangan utama dan anda secara konsisten menganalisis laporan kewangan. Mereka menyediakan pandangan penting mengenai kesihatan kewangan dan keuntungan syarikat. Sekiranya anda mahu membuat keputusan pelaburan yang berinformasi dengan baik, anda harus menggabungkan analisis kewangan ini dengan kajian mengenai industri syarikat, kedudukan persaingan, dan kualiti pengurusan.

Soalan Lazim (FAQ)

Bolehkah saya mengandalkan hanya pada penyata kewangan untuk membuat keputusan pelaburan?

Walaupun penyataan kewangan adalah penting, strategi pelaburan yang menyeluruh sepatutnya juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, tren industri, dan persekitaran makroekonomi.

Bagaimana saya boleh mengesan manipulasi penyata kewangan?

Cari konsistensi dan ketelusan dalam pelaporan kewangan. Perubahan tiba-tiba atau tidak terjelaskan dalam metrik kewangan mungkin memerlukan penyiasatan lanjut.

Adakah laporan suku tahunan lebih penting daripada laporan tahunan?

Laporan suku tahunan menyediakan maklumat yang lebih terkini, tetapi laporan tahunan memberikan gambaran menyeluruh mengenai prestasi syarikat.

Di mana saya boleh mencari laporan kewangan sejarah syarikat?

Kebanyakan syarikat menyimpan arkib laporan mereka di laman web hubungan pelabur mereka.

Adakah terdapat nisbah-nisbah tertentu yang sepatutnya dihitung dari penyata kewangan?

Ya, nisbah seperti Nisbah Harga-ke-Perolehan (P/E), Nisbah Hutang-ke-Ekuiti (D/E), dan Pulangan ke Atas Ekuiti (ROE) biasanya digunakan untuk menilai kesihatan kewangan syarikat.

[Penafian] Kandungan yang disediakan dalam artikel-artikel di atas mewakili pandangan individu dan tidak sepatutnya dianggap sebagai nasihat pelaburan. Pandangan ini disediakan semata-mata untuk tujuan pertukaran pengetahuan dan pandangan. Tiada jaminan secara eksplisit atau tersirat disediakan mengenai ketepatan atau keluasan maklumat yang disajikan di atas. Individu yang berasaskan keputusan mereka pada maklumat, konsep, atau data yang disediakan dalam artikel-artikel ini berbuat demikian atas budi bicara mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang risiko yang berkaitan.